Toàn văn Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ: về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủVề kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Điều 2: Đối tượng áp dụng
Điều 3: Giải thích từ ngữ

Điều 4: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Điều 5: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
Điều 6: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Điều 7: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
Điều 8: Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô
Điều 9: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
Điều 10: Giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải hàng hóa trong việc bồi thường hàng hóa hư hỏng, mất mát, thiếu hụt
Điều 11: Quy định đối với lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải
Điều 12: Quy định về xây dựng và thực hiện quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Điều 13: Điều kiện chung kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Điều 14: Thiết bị giám sát hành trình của xe
Điều 15: Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
Điều 16: Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
Điều 17: Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
Điều 18: Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
Điều 19: Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa

Điều 20: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Điều 21: Hồ sơ đề nghị, cấp lại Giấy phép kinh doanh
Điều 22: Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh
Điều 23: Thu hồi Giấy phép kinh doanh

Điều 24: Bộ Giao thông vận tải
Điều 25: Bộ Công An
Điều 26: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điều 27: Bộ Khoa học và Công nghệ
Điều 28: Bộ Thông tin và Truyền thông
Điều 29: Bộ Y tế
Điều 30: Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội
Điều 31: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia
Điều 32: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Điều 33: Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam
Điều 34: Chế độ kiểm tra thực hiện điều kiện kinh doanh của đơn vị kinh doanh vận tải

Điều 35: Hiệu lực thi hành
Điều 36: Trách nhiệm thi hành

Sau đây là toàn văn Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ: về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô